top of page

Objektif ou se pa yon destinasyon, se vwayaj ou

Stevenson Gerard, Li se dènye nan twa timoun ki fèt Alexandre Gerard, ak Paulette Eustache. Li te fèt nan Caracas, Venezyela, li te grandi nan Sid Florid, li te deplase nan Hawaii pa volonte pwofetik diven Bondye a soti nan 2015-2019, epi kounye a abite nan Nò Georgia, ki se kote Senyè a te rele l pou etabli ministè li ye a. te rele pou dirije.  A laj de 8 an, li te kòmanse preche manman l, nan kad "rekreyasyon", sepandan, li pa t konnen se pouvwa Lespri Sen an ki te. t ap travay anndan l pou l prepare l pou l preche nasyon yo, nan Lespri ak nan verite.

Apre li te fè fas ak plizyè desepsyon nan lavi a, li te santi echèk, ak depresyon sou orizon an, li te bay Kris la lavi e li te kòmanse fè disip pa 2 gran nonm Bondye nan Sid Florid. Li te sèvi nan yon ti legliz lokal nan Coral Springs, Florid pandan 5 ane, kote li te avanse nan konesans pawòl Bondye a ak bagay Lespri Sen an.

 

Anvan li te dedye lavi li bay Jezi, li te jwe klavye, tanbou, ak gita bas pandan plis pase 10 ane nan legliz sa a, apre li te bay Kris la lavi, li te kontinye ak kado mizik la, sepandan, Senyè a te elaji teritwa li ak Stevenson. te dirije anpil sèvis lapriyè lapriyè, te sèvi nan Ministè Jèn yo, te anseye Lekòl Dimanch, te anseye etid Labib, te konseye anpil moun, te youn nan lidè lwanj/adorasyon yo, te evanjelize, te preche nan plizyè evènman/lokal diferan, ak anpil lòt ankò. Sèvi anba lidèchip yon Pastè òdone, epi 2 gwo nonm Bondye te bay konsèy sa a te pèmèt li responsab, epi grandi nan disiplin Lespri Sen an nan plizyè aspè diferan.

 
Stevenson Gerard marye ak bèl Deeirdra Gerard. Yo toule de viv pou sèvi ak avanse Wayòm Bondye a. Frè Stevenson se lidè Ministè Rise And Walk Ministry Inc. ki sitiye nan Northern Georgia epi li gen yon fado pou wè moun ki pèdi yo sove.

 

bottom of page